ပကိဏ်း စေတသိက် (၆) ပါး

၁။ ဝိတက္က - အာရုံရှေးရှု စေလွှတ်မှု။
၂။ ဝိစာရ - အာရုံ ကြံစည်မှု။
၃။ အဓိမောက္ခ - အာရုံ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု။
၄။ ဝီရိယ - လုံ့လပြုမှု။
၅။ ပီတိ - နှစ်သက်မှု။
၆။ ဆန္ဒ - အလိုရှိမှု။