မာန်တက်ခြင်း (၁၆) ပါး

၁။ မာန် - မာန်တက်ခြင်း၊
၂။ အတိမာန် - အလွန်မာန်တက်ခြင်း၊
၃။ မာနာတိမာန် - မာနထက် အလွန်မာန်တက်ခြင်း၊
၄။ ဇာတိမာန် - အမျိုးကိုစွဲ၍ မာန်တက်ခြင်း၊
၅။ ဂေါတ္တမာန် - အနွယ်ကိုစွဲ၍ မာန်တက်ခြင်း၊
၆။ အာရောဂျမာန် - ရောဂါမရှိသည်ကို စွဲ၍ မာန်တက်ခြင်း၊
၇။ ယောဗ္ဗနမာန် - အရွယ်ကို စွဲ၍ မာန်တက်ခြင်း၊
၈။ ဇီဝိတမာန် - အသက်ရှည်သည်ကို စွဲ၍ မာန်တက်ခြင်း၊
၉။ လာဘမာန် - လာဘ်ကို စွဲ၍ မာန်တက်ခြင်း၊
၁၀။ သက္ကာရမာန် - ပူဇာသက္ကာရကို စွဲ၍ မာန်တက်ခြင်း၊
၁၁။ ဂရုဂါရဝမာန် - သူတပါးတို့ အလေးအမြတ်ပြုသည်ကို စွဲ၍ မာန်တက်ခြင်း၊
၁၂။ ပုရက္ခာမာန် - ရှေ့သွားအကြီးပြုရသည်ကို မာန်တက်ခြင်း၊
၁၃။ ပရိဝါရမာန် - အခြံအရံများသည်ကို စွဲ၍ မာန်တက်ခြင်း၊
၁၄။ ဘောဂမာန် - စည်းစိမ်ဥစ္စာရှိသည်ကို စွဲ၍ မာန်တက်ခြင်း၊
၁၅။ ဝဏ္ဏမာန် - အဆင်းလှသည်ကို စွဲ၍ မာန်တက်ခြင်း၊
၁၆။ သုတမာန် - အကြားအမြင်များသည်ကို စွဲ၍ မာန်တက်ခြင်း။