ပုထုဇဉ် (၂) မျိုး

၁။ ကလျာဏပုထုဇဉ်- ကံ ကံ ၏ အကျိုးကို ယုံကြည်သူ။
၂။ ဗာလပုထုဇဉ်- ကံ ကံ၏ အကျိုးကို မယုံကြည်သူ။