ရေအိုင် (၄) ခု

၁။ တိမ်ကား တိမ်၏၊ နက်ယောင်ရှိ၏။
၂။ နက်ကား နက်၏၊ တိမ်ယောင်ရှိ၏။
၃။ တိမ်လည်း တိမ်၏၊ တိမ်ယောင်လည်း ရှိ၏။
၄။ နက်လည်းနက်၏ နက်ယောင်လည်း ရှိ၏။