မင်းစီးဆင်၏ အင်္ဂါ (၅) ပါး

၁။ သောတာ - ဆိုသောစကားကို နားလည်ခြင်း။
၂။ ဟန္တာ - သတ်ထိုက်သောသူကို သတ်တတ်ခြင်း။
၃။ ရက္ခိတာ - အရှင်သခင်ကို စောင့်တတ်ခြင်း။
၄။ ခန္တာ - ရန်ကိုခံတတ်ခြင်း။
၅။ ဂန္တာ - လျင်စွာ သွားတတ်ခြင်း။