ရဟန်းတော်များ ဝါတွင်း၌ ဝါပန်ခြင်းအကြောင်း (၃) မျိုး

၁။ ဒါနဉ္စ ဒါတုံ- လှူဒါန်းလို၍ ပင့်ဖိတ်သည့်အခါ ကြွရခြင်း။ (ဝါပန်ရခြင်း)
၂။ ဓမ္မဉ္စ သောတုံ - တရားနာလို၍ ပင့်ဖိတ်သည့်အခါ ကြွရခြင်း။ (ဝါပန်ရခြင်း)
၃။ ဘိက္ခူစ ပဿိတုံ- ရဟန်းများမှ ဖူးမျှော်လို၍ ပင့်ဖိတ်သည့်အခါ ကြွရခြင်း။(ဝါပန်ရခြင်း)