မြတ်စွာဘုရား၏ အရံ ရဟန္တာမ (၂) ပါး

၁။ ခေမာထရီ -လက်ျာရံ။
၂။ ဥပ္ပလဝဏ်ထေရီ- လက်ဝဲရံ။