ဘုရားရှင်၏ စကား (၃) မျိုး

၁။ လူတို့၏ စကားရှစ်ခွန်းနှင့် အရှင်အာနန္ဒာ တစ်ခွန်း ညီမျှ၏။
၂။ အာနန္ဒာ ၁၆ ခွန်းနှင့် ဘုရားရှင် တစ်ခွန်း ညီမျှ၏။
၃။ လူတို့၏ စကားပေါင်း (၁၂၈) ခွန်းနှင့် မြတ်စွာဘုရား တစ်ခွန်း ညီမျှ၏။