နန္ဒမူလဂူ (၃) ပါး

၁။ ရွှေဂူ။
၂။ ငွေဂူ။
၃။ ပတ္တမြားဂူ။ (ပတ္တမြားဂူ၌ မဉ္ဇူသကသစ်ပင် ပေါက်လျက်ရှိ၏)