သောတာပန်တို့၏ အင်္ဂါ (၄) ပါး

၁။ ဗုဒ္ဓဿာဝစ္စပသာဒ - ဘုရားဂုဏ်တော်၌ သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်း။
၂။ ဓမ္မဿဝစ္စပသာဒ - တရားဂုဏ်တော်၌ သက်ဝင် ယုံကြည်ခြင်း။
၃။ သံဃဿာဝစ္စပသာဒ - သံဃာဂုဏ်တော်၌ သက်ဝင် ယုံကြည်ခြင်း။
၄။ သီလသမ္ပန္န - ငါးပါးသီလနှင့် ပြည့်စုံခြင်း။