နိယာမ (၅) ပါး

၁။ ဥတုနိယာမ။
၂။ ဗီဇနိယာမ။
၃။ ဓမ္မနိယာမ။
၄။ ကမ္မနိယာမ။
၅။ စိတ္တနိယာမ။
(အကျယ်ကို နိယာမ (၁၅) ပါးတွင် ကြည့်လေ)။