မင်းတိုင်း (၁၂) မှု

၁။ တမာစေး၊
၂။ လျှော်၊
၃။ ကော်၊
၄။ အုံတုံ၊
၅။ လဲမှို့၊
၆။ တင်လဲ၊
၇။ ဥသျှစ်၊
၈။ မုရိုးစစ်မီးသွေး၊
၉။ ထန်းဖူးစည်း၊
၁၀။ မန်ကျည်းမှည့်၊
၁၁။ ရေနံ၊
၁၂။ ပွဲလျက်။
အထက်အရာများကို အသည်ဝန်၊ အသည်စာရေးတို့က အသည်၊ အလာ၊ ကပ်ပါးတို့ထံမှ လွှတ်တော်က အလိုရှိသည့်အခါတိုင်း ခွဲခန့်တောင်းခံဆက်သွင်းရသည်။