မလှူအပ်ခြင်း (၅) မျိုး

၁။ မဇ္ဇဒါန - မူးယစ်စေတတ်သော အလှူ။
၂။ သမဇ္ဇဒါန - ဇာတ်၊ ရုပ်သေး၊ အငြိမ့်အလှူ။
၃။ ဣတ္ထိဒါန - မိန်းမအလှူ။
၄။ ဥသဘဒါန - နွားမများအလယ်၌ နွားထီးလွှတ်ခြင်းအလှူ။
၅။ စိတ္တကမ္မဒါန - စိတ် တက်ကြွစေတတ်သော စာနှင့် ဓာတ်ပုံကားချပ်အလှူ။