လူအဖြစ်နှင့် နတ်ပြည်ရောက်သူ (၄) ယောက်

၁။ မန္ဓာတု စကြာမင်း။
၂။ နေမိမင်း။
၃။ သာဓိခေါ် ဓမ္မသုန္တမင်း။
၄။ ဂုတ္တိလ စောင်းသမား။