ဓာတ် ခုနစ်ပါး၏ ကိစ္စ (၇) ရပ်

၁။ ရွှင်ပျခြင်း၊
၂။ ယှဉ်ခြင်း၊
၃။ လိမ်းကျံခြင်း၊
၄။ အငွေ့ရခြင်း၊
၅။ ဆောင်ခြင်း၊
၆။ ပြည့်ခြင်း၊
၇။ ကိုယ်ဝန်ရခြင်း။