နို့ဓမ်းလှူသောအကျိုး (၂) ပါး

၁။ အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်း ကင်းရာ အမတရသာကို ခံစားရခြင်း။
၂။ ကာယ ဂတာ သတိ ကမ္မဋ္ဌာန်း အရသာကို ခံစားရခြင်း။