ပါပဇာတိ စေတသိက် (၁၄) ပါး

၁။ လောဘ - တပ်မက်ခြင်း။
၂။ ဒေါသ - အမျက်ထွက်ခြင်း။
၃။ မောဟ - အမြင်မှန် မရခြင်း။
၄။ မာန - မိမိကိုယ်ကို အထင်ကြီးခြင်း။
၅။ ဒိဋ္ဌိ - အယူလွဲမှားခြင်း။
၆။ ဝိစိကိစ္ဆာ - အာရုံမဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်း။
၇။ ထိန - ကိုယ်ပျင်းရိခြင်း။
၈။ ဥဒ္ဓစ္စ - စိတ်ပြန့်လွင့်ခြင်း။
၉။ အဟိရိက - အကုသိုလ်ပြုလုပ်မှု၌ မကြောက်ခြင်း။
၁၀။ အနောတ္တပ္ပ - အကုသိုလ်ပြုလုပ်မှု၌ မကြောက်ခြင်း။
၁၁။ ဣဿာ - သူတပါးချမ်းသာသည်ကို မလိုလားခြင်း။
၁၂။ မစ္ဆရိယ- မိမိဥစ္စာ၌ ဝန်တိုခြင်း။
၁၃။ ကုက္ကုစ္စ - အခါလွန်မှ နောင်တရခြင်း။
၁၄။ မိဒ္ဓ - စိတ်ပျင်းရိခြင်း။