လောကဓံတရား (၈) ပါး

၁။ လာဘော - လာဘ်ရသည် ဖြစ်စေ။
၂။ အလာဘော - လာဘ်မရသည် ဖြစ်စေ။
၃။ ယသော - အခြွေအရံ ရှိသည်ဖြစ်စေ။
၄။ အယသော - အခြွေအရံ မရှိသည်ဖြစ်စေ။
၅။ နိန္ဒာ - ကဲ့ရဲ့သည် ဖြစ်စေ။
၆။ ပသံသာ - ချီးမွမ်းသည် ဖြစ်စေ။
၇။ သုံခံ - ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေ။
၈။ ဒုက္ခံ - ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေ။
(လောကဓမ္မသုတ် အဋ္ဌက အင်္ဂုတ္တိုရ်)