ပဉ္စဂူ (၅) ပါး

၁။ စရို။
၂။ ကန့်ချုပ်နီ။
၃။ ချင်း။
၄။ ပိတ်ချင်းသီး။
၅။ ပိတ်ချင်းမြစ်။