မေရယ (၅) မျိုး

၁။ ပုပ္ဖမေရယ - သစ်ပွင့်ဖြင့် ပြုလုပ်အပ်သော အရက်။
၂။ ဖလမေရယ - သစ်သီးဖြင့် ပြုလုပ်အပ်သော အရက်။
၃။ မဓုကမေရယ - မုဒရက်သီးဖြင့် ပြုလုပ်အပ်သော အရက်။
၄။ ဂုဠမေရယ - တင်လဲဖြင့် ပြုလုပ်အပ်သော အရက်။
၅။ သမ္ဘာရမေရယ - အထူးထူးသော အဆောက်အဦတို့ဖြင့် ပြုအပ်သော အရက်။
(မဟာဝဂ္ဂ သံယုတ် ပါဠိ)