သုတ် (၃) ကျမ်း

၁။ သုတ်သီလက္ခန္ဓ ကျမ်း။
၂။ သုတ်ပါထိက ကျမ်း။
၃။ သုတ်မဟာဝါ ကျမ်း။