ယာဂုလှူသော အကျိုး (၅) ပါး

၁။ အသက်ရှည်ခြင်း။
၂။ အဆင်းလှခြင်း။
၃။ ချမ်းသာကြီးခြင်း။
၄။ ပညာကြီးခြင်း။
၅။ ခွန်အားကြီးခြင်း။