နတ် (၄) ပါး

၁။ ကာမာဝစရနတ်
၂။ ရူပါဝစရနတ်။
၃။ အရူပါဝစရနတ်။
၄။ ဝိသုဒ္ဓိနတ်။