လင်ကျင့်ဝတ် (၅) ပါး

၁။ မထေမဲ့ကင်း၊
၂။ အပ်နှင်း ဥစ္စာ၊
၃။ မိစ္ဆာမမှား၊
၄။ ဝတ်စားဆင်ယင်၊
၅။ မြတ်နိုးကြင်၊ ငါးအင် လင်ကျင့်ရာ။
(သိင်္ဂါလသုတ်)