လောဟာမျိုး (၇) ပါး

ဇာတိလောဟာခေါ် မူလဇာတ်အားဖြင့် ဖြစ်လာသော သတ္ထုဓာတ်မျိုး (၇) ပါး ဟူ၏။
၁။ သိသေ၊
၂။ သိရှင်၊
၃။ ရွှေ၊
၄။ ငွေ၊
၅။ ခဲမဖြူ၊
၆။ ခဲမနက်၊
၇။ ကြေးနီ။