မတားမြစ်အပ်သော အန္တရာယ် (၅) ပါး

၁။ ကျင်ကြီးစွန့်ခြင်း။
၂။ ကျင်ငယ်စွန့်ခြင်း။
၃။ လေစုန်လေသက်ခြင်း။
၄။ ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်း။
၅။ အိပ်ချင်ခြင်း။