ရန်သူမုန်းသူတို့၏ လက္ခဏာ (၁၆) ပါး

၁။ မြင်လျှင်မပြုံး၊
၂။ နှလုံးမသာ၊
၃။ မျက်နှာမပေး၊
၄။ ကျင့်ရေးဆန့်ကျင်၊
၅။ ရန်တွင်မှီခို၊
၆။ မိတ်ကိုပယ်ရှား၊
၇။ မြှောက်စားမလို၊
၈။ ဆဲဆိုသူဖက်၊
၉။ လျှို့ဝှက်မကြား၊
၁၀။ ဝှက်ထားဖော်ဆို၊
၁၁။ မှုကိုပြစ်ရှာ၊
၁၂။ ပညာပစ်တင်၊
၁၃။ ပျက်လျှင်ဝမ်းသာ၊
၁၄။ ပွားလာမုန်းထား၊
၁၅။ စားထူးရ မေ့၊
၁၆။ နေလေ့မ တ။