မကာရ ပူဇော်ခြင်း (၅) ပါး

၁။ မံသ - အသားဖြင့် ပူဇော်ခြင်း။
၂။ မစ္ဆ - ငါးဖြင့် ပူဇော်ခြင်း။
၃။ မေရယ - သေအရက်ဖြင့် ပူဇော်ခြင်း။
၄။ မုဒြ - လက်အုပ်ကြာမုံဖြင့် ပူဇော်ခြင်း။
၅။ မေထုန - မေထုန်ဖြင့် ပူဇော်ခြင်း။