သုတ္တမဟာပဒေသ (၄) ပါး

၁။ ဗုဒ္ဓါပဒေသ - ဘုရားထံမှ ကြားနာရသော တရား။
၂။ သံဃာပဒေသ - သံဃာတော်ထံမှ ကြားနာရသော တရား။
၃။ သမ္ဗဟုလထေရာပဒေသ - ဂိုဏ်းထံမှ ကြားနာရသော တရား။
၄။ ဧကထေရာပဒေသ - မထေရ်ကြီးတစ်ပါးထံမှ ကြားနာရသော တရား။