မြို့၏ အင်္ဂါ (၅) ပါး

၁။ ရာဇ - ပြည့်ရှင်မင်း။
၂။ အမစ္စ- လိမ္မာသောအမတ်။
၃။ ပုရောဟိတော - ပုရောဟိတ်။
၄။ သေနင်္ဂ - စစ်အင်္ဂါလေးပါး။
၅။ တကိစ္ဆက - ဆေးသမားကောင်း။