လူမလေး ခွေးမခန့် (၉) မျိုး

၁။ ဝိဓဝေါ - လင်မရှိသော မုဆိုးမ။
၂။ ဒုဗ္ဗလ - အင်းအားမရှိသူ။
၃။ အမိတ္တဉာတိ - ဆွေမျိုးမိတ်သင်္ဂဟ မရှိသူ။
၄။ မဟဂ္ဃသ - အစားကြူး အစားပုတ်သူ။
၅။ ဂရုကာဗာဓ - ကြီးသော ရောဂါရှိသူ။
၆။ ဓနဟီန - ပစ္စည်းဥစ္စာ မရှိသူ။
၇။ အာစာရဟီန - အကျင့်ယုတ်သူ။
၈။ ကမ္မဟီန - အလုပ်မရှိ ပျင်းရိသူ။
၉။ ပယောဂဟီန - လုံ့လ ပယောဂချို့တဲ့သူ။