သောတာပန်နှင့် အလားတူသော ကျင့်ဝတ် (၇) ပါး

၁။ သရဏဂုံ သုံးပါးနှင့် ပြည့်စုံခြင်းလည်း တစ်ပါး၊
၂။ သီလနှင့် ပြည့်စုံခြင်းလည်း တစ်ပါး၊
၃။ တစ်ခုသော စာရေးတံရှိခြင်းလည်း တစ်ပါး၊
၄။ တစ်ခုသော လဆန်းပက္ခ လဆုတ်ပက္ခ၌ လှူအပ်သော ဆွမ်းဝတ်ရှိခြင်းလည်း တစ်ပါး၊
၅။ တစ်ခုသော ဝါဆိုကျောင်း ရှိခြင်းလည်း တစ်ပါး၊
၆။ တစ်ခုသော ရေကန်ရှိခြင်းလည်း တစ်ပါး၊
၇။ တစ်ခုသော ဇရပ်ရှိခြင်းလည်း တစ်ပါး။