ဘုရားဆုကို ကိုယ်နှုတ်နှလုံးဖြင့် တောင်းသော (၄) အသင်္ချေ

၁။ သေလ အသင်္ချေ။
၂။ ဘာသ အသင်္ချေ။
၃။ ဇယ အသင်္ချေ။
၄။ ရုစိရ အသင်္ချေ။