သာမဏေ၏ သီလ (၁၀) ပါး

၁။ ပါဏာတိပါတာ။
၂။ အဒိန္နာဒါနာ။။
၃။ အဗြဟ္မစရိယာ။
၄။ မုသာဝါဒါ။
၅။ သုရာမေရယ။
၆။ ဝိကာလဘောဇနာ။
၇။ နစ္စ ဂီတ ဝါဒိတ ဝိသုက ဒဿန။
၈။ မာလာဂန္ဓ ဝိလေပန ဓာရဏမဏ္ဍန ဝိဘူသန။
၉။ ဥစ္စာသယန မဟာသယနာ။
၁၀။ ဇာတရူပ ရဇတ ပဋိဂ္ဂဟဏာ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။
အနက် ၁၀-ရွှေ ငွေကို ကိုင်တွယ် သုံးစွဲခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ၏။

မှာထားချက်။ ။လူ၏ (၁၀) ပါးသီလသည်လည်း ဤအတိုင်းပင်ဖြစ်၏။ (သို့သော်) သီလတောင်းခံရာ၌ ခြားနား၏။
သာမဏေမှ သီလ တောင်းဆိုသောအခါ
(က) အဟံ ဘန္တေ တိသရဏေန သဟ ဒသ (သာမဏေရပဗ္ဗဇ္ဇသီလံ) ဓမ္မံ ယာစာမိ အနုဂ္ဂဟံ ကတွာသီလံ ဒေထ မေ ဘန္တေ။
(ခ) ဒုတိယမ္ပိ။ ၎င်း
(ဂ) တတိယမ္ပိ။ ၎င်း

လူမှ သီလ တောင်းဆိုသောအခါ
(က) အဟံဘန္တေ တိသရဏေန သဟ ဒသ(ဂဟဋ္ဌသီလံ) ဓမ္မံယာစာမိအနုဂ္ဂဟံ ကတွာ သီလံဒေထ မေဘန္တေ။
(ခ) ဒုတိယမ္ပိ။ ၎င်း
(ဂ) တတိယမ္ပိ။ ၎င်း (ဤနေရာ၌သာ ခြားနား၏။)