သံယောဇဉ် (၁၀) ပါး

၁။ ကာမရာဂ သံယောဇဉ် - ကာမဘုံ အာရုံ၌ ဖွဲ့ယှက်ခြင်း၊
၂။ ရူပရာဂ သံယောဇဉ် - ရူပဘုံအာရုံ၌ ဖွဲ့ယှက်ခြင်း၊
၃။ အရူပရာဂ သံယောဇဉ် - အရူပဘုံအာရုံ၌ ဖွဲ့ယှက်ခြင်း၊
၄။ ပဋိဃ သံယောဇဉ် - ရန်မီး၌ ဖွဲ့ယှက်ခြင်း၊
၅။ မာန သံယောဇဉ် - ထောင်လွှားခြင်း၌ ဖွဲ့ယှက်ခြင်း၊
၆။ ဒိဋ္ဌိ သံယောဇဉ် - မှားသောအယူ၌ ဖွဲ့ယှက်ခြင်း၊
၇။ သီလဗ္ဗတပရာမာသ သံယောဇဉ် - သီလအကျင့်ကို သုံးသပ်ခြင်း၌ ဖွဲ့ယှက်ခြင်း၊
၈။ ဥဒ္ဓစ္စကုက္ကုစ္စ သံယောဇဉ် - ပျံ့လွင့် စိုးရိမ်ခြင်း၌ ဖွဲ့ယှက်ခြင်း၊
၉။ ဝိစိကိစ္ဆာ သံယောဇဉ် - ယုံမှားခြင်း၌ ဖွဲ့ယှက်ခြင်း၊
၁၀။ အဝိဇ္ဇာ သံယောဇဉ် - သစ္စာလေးပါးတရားတို့ကို မသိခြင်း၌ ဖွဲ့ယှက်ခြင်း။