ရယ်ဖွယ် (၁၀) ပါး

၁။ ဆယ်ပါးရယ်ဖွယ်၊ မှတ်ကြောင်းသွယ်ပိမ့်၊ ဉာဏ်ကျယ်ပါလျက်၊ ပွဲလယ်ချက်ဝယ်၊ နှုတ်ထွက်ယွင်းပါး၊ ဖွင့်ဆိုမှားအံ့၊
၂။ ခ စားသူမှာ၊ သူ့လိုရာသို့၊ လိုက်နာရလျက်၊ မာနတက်အံ့၊
၃။ လက္ခဏာမဲ့၊ ချို့တဲ့ဥစ္စာ၊ ဆင်းရဲစွာလျက်၊ ကာမဂုဏ်မှု၊ လုံ့လပြုအံ့၊
၄။ ပြီးထုထပ်ပွား၊ ဥစ္စာများလျက်၊ မိုက်ကားဖုံးလွှမ်း၊ မဝေးကမ်းဘဲ၊ ဒါနနည်းအံ့၊
၅။ ငြိမ်းချမ်းသာယာ၊ နေနေပါလျက်၊ သူ့မှာမှီနေ၊ ခစားလေ၊
၆။ သားရေလျော့ပါး၊ အိုလှည့်ငြားလျက်၊ တရားမဂ်ဖိုလ်၊ မမှီခိုအံ့၊
၇။ ရန်ဖြိုပယ်လှစ်၊ ပြည်ရှင်ဖြစ်လျက်၊ မှုညစ်ဆိုးနွမ်း၊ မှူးမတ်သွမ်းနှင့်၊ ချစ်ကျွမ်းဝင်ဝင်၊ ရေးတိုင်ပင်အံ့၊
၈။ သန့်စင်နွယ်ဇာတ်၊ မျိုးရိုးမြတ်လျက်၊ အတတ်မသင်၊ နားဝင်မကျွမ်း၊ လော်လည်သွမ်းအံ့၊
၉။ မနွမ်းဂုဏ်အင်၊ ယောက်ျားစင်လျက်၊ ချစ်ခင်စိုးပိုင်၊ မယားနိုင်အံ့၊
၁၀။ သုံးဆိုင်ဗေဒင်၊ ကုန်စင်မြောက်များ၊ ထုံးနှယ်ထွားလည်း၊ ပုဏ္ဏားဖြစ်လျက်၊ ရယ်ဖွယ်ထင်သည်၊ သည့်ပြင်ရယ်ဆေး ရမည်ဝေး။