မိမိမယား၌ ကာမေသု မိစ္ဆာစာရ ထိုက်ခြင်း(၄) ပါး

၁။ အကာလေ- ရောဂါ၊ ကိုယ်ဝန် အလွန်ရင့်သောအခါ။
၂။ အဒေသေ - မိဘဆရာ သူတကာတို့မြင်သဖြင့် မသင့်သောနေရာ။
၃။ အဓမ္မေန - ကျင့်ရိုးမဟုတ်ကျင့်ခြင်း။
၄။ အနင်္ဂေန - ဆေးဝါးမှီဝဲ၊ ရှိမြဲအင်္ဂါထက် လွန်သောအခါ။