ဘုရားဆုကို စိတ်ဖြင့်သာတောင်းသော (၇) အသင်္ချေ

၁။ နန္ဒ၊
၂။ သုနန္ဒ၊
၃။ ပထဝီ၊
၄။ မဏ္ဍ၊
၅။ ဓရဏီ၊
၆။ သာဂရ၊
၇။ ပုဏ္ဍရိက။