ဘတ္တိကကျွန် (၃) ပါး

၁။ ခုနစ်နှစ်အတွင်း ဝယ်သူကို ထမင်းကျွေးသောကျွန်။
၂။ မူးအင်းနိုင်ယွယ်သူကို ထမင်းကျွေးသော ကျွန်။
၃။ လုပ်ကြုနိုင်ယွယ်သူကို ထမင်းကျွေးသော ကျွန်။