သာမဏေ၏ လိင် (၁၀) ပါး

၁။ ပါဏာတိပါတီဟောတိ - လူအသက်သတ်ခြင်း ဖြစ်၏။
၂။ အဒိန္နာဒါယီ ဟောတိ - အရှင်မပေးသောပစ္စည်းကိုခိုးခြင်းဖြစ်၏။
၃။ အဗြဟ္မစာရီဟောတိ - မမြတ်သောမေထုန်အကျင့်ကို ကျင့်ခြင်းဖြစ်၏။
၄။ မုသာဝါဒီ ဟောတိ - အကျိုးထိခိုက်အောင် လိမ်ပြောခြင်းဖြစ်၏။
၅။ သုရာမေရယမဇ္ဇပါယီ ဟောတိ - သေရည်သေရက်သောက်ခြင်းဖြစ်၏။
၆။ ဗုဒ္ဓဿ အဝဏ္ဏံ ဘာသတိ - ဘုရားကို ကျေးဇူးမဲ့ ကဲ့ရဲ့၏။
၇။ ဓမ္မဿ အဝဏ္ဏံ ဘာသတိ - တရားကို ကျေးဇူးမဲ့ ကဲ့ရဲ့၏။
၈။ သံဃဿ အဝဏ္ဏံ ဘာသတ - သံဃာကို ကျေးဇူးမဲ့ ကဲ့ရဲ့၏။
၉။ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကော ဟောတိ - ဘာသာအယူလွဲခြင်း ဖြစ်၏။
၁၀။ ဘိက္ခုနိဒူသကော ဟောတိ - ရဟန်းမိန်းမကို ဖျက်ဆီးခြင်းသည်ဖြစ်၏။
(သေခိယ သိက္ခာ)