လောင်းတမ်းကစားခြင်း (၇) ပါး

၁။ အပြေးပြိုင်၊
၂။ မြင်းပြိုင်၊
၃။ ကြက်တိုက်၊
၄။ နွားတိုက်၊
၅။ ခိုသွေး၊
၆။ လှေပြိုင်၊
၇။ လှည်းပြိုင်။