လူသေခြင်း (၄) မျိုး

၁။ အာယုက္ခယ - သက်တမ်းကုန်၍ သေခြင်း။
၂။ ကမ္မက္ခယ - ကံအစွမ်းကုန်၍ သေခြင်း။
၃။ ဥဘယက္ခယ - သက်တမ်း၊ ကံကုန် နှစ်ပါးစုံကုန်၍ သေခြင်း။
၄။ ဥပစ္ဆေဒက - လောလောလတ်လတ် ကံတပါးဖြတ်၍ မသေသင့်ပဲနှင့် သေခြင်း။