သင်းသီးဥစ္စာ (၁၂) ပါး

၁။ ပုခက်တင်သောအခါ လက်ဖွဲ့သော ဥစ္စာ၊
၂။ နားထွင်းသောအခါ လက်ဖွဲ့သော ဥစ္စာ၊
၃။ ထိမ်းမြားသောအခါ လက်ဖွဲ့သော ဥစ္စာ၊
၄။ နာဖျားသောအခါ ပေးသော ဥစ္စာ၊
၅။ ရဟန်းသာမဏေ ပြုသောအခါ လှူသောဥစ္စာ၊
၆။ ရတနာဆင်ယင်သော မင်္ဂလာ၌ လက်ဖွဲ့သော ဥစ္စာ၊
၇။ မိဘမပေးမူ၍ တိတ်တဆိတ် ယူထားသော ဥစ္စာ၊
၈။ ပညာကြောင့် ရသော ဥစ္စာ၊
၉။ သနား၍ ပေးကမ်းသဖြင့် ရ ထားသော ဥစ္စာ၊
၁၀။ မင်းချီးမြှင့်၍ ရသော ဥစ္စာ၊
၁၁။ ခေါင်းရိပ်သော မင်္ဂလာ၌ ရသော ဥစ္စာ၊
၁၂။ ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာ၌ လက်ဖွဲ့သော ဥစ္စာ။