ဝေဒနာ (၃) ပါး

၁။ သုခဝေဒနာ - ချမ်းသာမှုကို ခံစားခြင်း။
၂။ ဒုက္ခဝေဒနာ - ဆင်းရဲမှုကို ခံစားခြင်း။
၃။ ဥပေက္ခာဝေဒနာ - ဆင်းရဲမှု ချမ်းသာမှု မရှိမူ၍ ခံစားခြင်း။