သိမ်နိမိတ် (၈) မျိုး

၁။ တောင်နိမိတ်။
၂။ ကျောက်နိမိတ်။
၃။ တောနိမိတ်။
၄။ သစ်ပင်နိမိတ်။
၅။ လမ်းနိမိတ်။
၆။ တောင်ပို့နိမိတ်။
၇။ မြစ်နိမိတ်။
၈။ ရေနိမိတ်။