ရဟန်းတော်များ ဝါကပ်ခြင်း (၂) မျိုး

၁။ ပုရိမဝါ - ဝါဆိုလပြည့်ကျော်(၁)ရက် ဝါကပ်၍ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ ဝါကျွတ်၏။
၂။ ပစ္ဆိမဝါ- ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် (၁)ရက် ဝါကပ်၍ တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့ ဝါကျွတ်၏။