ပညာရှိ ကဝိ (၄) ပါး

၁။ စိန္တာကဝိ - အနုသန္ဓေ ဆက်စပ်၍ ကြံစည်တတ်ခြင်း။
၂။ သုတကဝိ - ကြားကာမျှဖြင့် ကြံသောစကားကို သိခြင်း။
၃။ အတ္တကဝိ - အနက်သဘောကို သိခြင်း။
၄။ ပဋိဘာနကဝိ - တစ်ခုကို မြင်ပါက နောက်တစ်ခုကို လုပ်တတ်ခြင်း။