မရှက်ခြင်း (၃) မျိုး

၁။ ကြိုက် - မရှက်။
၂။ ငိုက် - မရှက်။
၃။ ငတ် - မရှက်။