ပရိတ်အကျိုးမရသူ (၃) ယောက်

၁။ ပဉ္စာနန္တရိယ - ကံကြီးငါးပါးထိုက်သူ တစ်ယောက်။
၂။ မှားသောအယူရှိသူ တစ်ယောက်။
၃။ ပရိတ်တရားတော်၌ ယုံကြည်မှုမရှိသူ တစ်ယောက်။