သာသနာ (၃) ပါး

၁။ ယထာပရာဓသာသနာ - ဝိနည်း။
၂။ ယထာဓမ္မသာသနာ - အဘိဓမ္မာ။
၃။ ယထာနုလောမသာသနာ - သုတ္တန်။